Strona główna | Wydarzenia | Mapka | Historia | Warto przeczytać | Zestawienia tematyczne
Filia

Menu główne

Katalog OPAC
Czasopisma
 1. Aura - miesięcznik poświęcony zagadnieniom kształtowania i ochrony środowiska. Porusza problemy ochrony wód, powietrza oraz racjonalnej gospodarki odpadami.
 2. Biblioteka : szkolne centrum informacji - dwumiesięcznik dla nauczycieli bibliotekarzy wszystkich typów szkół. Na łamach czasopisma ukazują się artykuły na temat współczesnych tendencji w zarządzaniu biblioteką oraz promocji szkoły przez działania podejmowane przez bibliotekę szkolną.
 3. Biblioteka w Szkole - miesięcznik instrukcyjno-metodyczny dla nauczycieli-bibliotekarzy, wydawany od 1991 r. Przedstawia fachowe i warsztatowe informacje, przykłady rozwiązań programowych, rozkłady materiałów, scenariusze zajęć oraz atrakcyjne materiały repertuarowe.
 4. Bibliotekarz - miesięcznik Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. Czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem bibliotek i czytelnictwem.
 5. Biologia w Szkole - przedstawia aktualne zagadnienia z różnych dziedzin teorii i praktyki nauk przyrodniczych, prezentuje nowoczesne metody nauczania, kładąc nacisk zarówno na rozwijanie wiadomości, jak i umiejętności uczniów. W każdym zeszycie czasopisma zamieszczone są scenariusze lekcji dla wszystkich poziomów nauczania - poczynając od przyrody, poprzez gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne różnych typów.
 6. Charaktery - miesięcznik popularnonaukowy ukazujący się od 1997 r. Zawiera artykuły, opisy badań, informacje i nowinki dotyczące funkcjonowania ludzkiego umysłu, poznawania emocji, uzależnień i relacji międzyosobowych. Miesięcznik przedstawia porady psychologów oraz artykuły poświęcone dorosłym dzieciom alkoholików.
 7. Chemia w Szkole - czasopismo przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli i studentów. Prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii, przedstawia niebanalne propozycje metodyczne oraz praktyczne wskazówki dotyczące eksperymentów i bezpieczeństwa w pracowniach chemicznych.
 8. Chowanna - publikowane na łamach czasopisma artykuły są impulsem do refleksji i szerokiej dyskusji nad stanem nauk o wychowaniu, nad problemami współczesnego kształcenia i wychowania, problemami pomocy psychologicznej oraz otwartym problemom resocjalizacji.
 9. Dyrektor szkoły - miesięcznik skierowany przede wszystkim do dyrektorów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych. Prezentuje informacje na temat spraw i problemów, na jakie - w codziennej pracy - napotkać mogą osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie placówek oświatowych.
 10. Dziecko Krzywdzone - pismo ma charakter interdyscyplinarny. Jego celem jest poszerzenie wiedzy profesjonalistów - psychologów, pedagogów, lekarzy, prawników, polityków społecznych i innych - na temat różnych aspektów problemu krzywdzenia dzieci. Celem pisma jest stworzenie forum wymiany doświadczeń związanych z przeciwdziałaniem problemowi krzywdzenia dzieci.
 11. Dzieje Najnowsze - kwartalnik poświęcony historii XX wieku.
 12. Edukacja - Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie poświęcony współczesnym problemom kształcenia i wychowania oraz perspektywom rozwoju oświaty.
 13. Edukacja i Dialog - miesięcznik dla nauczycieli i rodziców wydawany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Na jego łamach publikowane są materiały z pedagogiki, psychologii, socjologii społecznej i nauk pokrewnych Ź
 14. Edukacja Ustawiczna Dorosłych - czasopismo adresowane do pracowników naukowych, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej oraz studentów i osób zajmujących się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym. Wszystkie artykuły posiadają streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.
 15. Fizyka w Szkole - dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli oraz studentów fizyki. Publikuje materiały z zakresu teorii i praktyki nauczania fizyki. Proponuje nowoczesne metody nauczania.
 16. Gazeta Wyborcza - wysokonakładowy ogólnopolski dziennik społeczno-polityczny, wydawany od 1989 r.
 17. Geografia w Szkole - dwumiesięcznik dla nauczycieli geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, a także nauczycieli przyrody w szkołach podstawowych. Czasopismo zamieszcza: informacje na temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauk geograficznych, wiadomości o wydarzeniach politycznych, gospodarczych i społecznych.
 18. Głos Nauczycielski - tygodnik przedstawiający aktualne materiały związane z zagadnieniami oświaty i wychowania. Podejmuje tematy dotyczące spraw środowiska nauczycielskiego, a także działalności ZNP.
 19. Głos Pedagogiczny - miesięcznik, który umożliwia wywiązanie się z nowych wymagań w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, skuteczną pracę i rozmowę z trudnymi dziećmi i młodzieżą oraz właściwe dobranie metod pracy wychowawczej w zależności od problemów i osobowości ucznia oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez ciekawe inicjatywy wychowawcze, programy profilaktyczne czy zaangażowanie uczniów.
 20. Język Polski w Szkole IV - VI - kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Prezentuje materiały metodyczne oraz praktyczne wskazówki przydatne w pracy nauczyciela polonisty w szkole podstawowej.
 21. Język Polski w Gimnazjum - kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. Dostarcza ciekawych materiałów, które inspirują nauczyciela i ułatwiają jego pracę dydaktyczną w gimnazjum.
 22. Język Polski w Liceum - kwartalnik Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP. Zamieszcza omówienia lektur, kryteria oceny prac maturalnych, gotowe ćwiczenia i scenariusze lekcji.
 23. Kurier Makowski - tygodnik prezentujący bieżące informacje z powiatu makowskiego.
 24. Magazyn Trenera - miesięcznik. Jest to pierwsze na rynku czasopismo, w którym nowoczesna wiedza łączy się z praktycznym językiem sportu.
 25. Matematyka - miesięcznik dla nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach nauczania. Zadaniem czasopisma jest stałe aktualizowanie wiedzy matematycznej nauczycieli, podnoszenie ich umiejętności zawodowych oraz pomoc w bieżącej pracy z uczniami.
 26. Mówią Wieki - miesięcznik popularyzujący wiedzę o historii od czasów najdawniejszych po współczesność.
 27. Nauczanie Początkowe - kwartalnik Wydawnictwa Pedagogicznego ZNP w Kielcach poświęcony problematyce nauczania zintegrowanego. Zawiera scenariusze zajęć, programy edukacyjne oraz rozważania teoretyczne z zakresu nauczania początkowego
 28. Niebieska Linia - dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy w rodzinie.
 29. Niepełnosprawność i Rehabilitacja - czasopismo poświęcone szeroko pojętej rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej we wszystkich rodzajach niepełnosprawności osób dorosłych i dzieci. Informuje również o problemach osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz ich najbliższych
 30. Nowa Szkoła - miesięcznik społeczno-pedagogiczny. Jedno z najważniejszych czasopism dotyczących nauczania i wychowania w szkole. Poświęca wiele uwagi polityce oświatowej, nowatorstwu pedagogicznemu w kraju i za granicą oraz tematyce nauczycielskiej i uczniowskiej.
 31. Nowe Książki - miesięcznik zalecany do użytku w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Zawiera recenzje nowości z literatury pięknej i popularno-naukowej.
 32. Pamiętnik Literacki - kwartalnik naukowy, poświęcony historii literatury polskiej oraz zagadnieniom z zakresu krytyki literackiej i teorii literatury - jest najwyżej cenionym i najstarszym czasopismem polonistycznym
 33. Polityka - tygodnik społeczno-polityczny. Publikuje aktualne informacje, opinie i komentarze.
 34. Polonistyka - czasopismo adresowane przede wszystkim do nauczycieli języka polskiego, studentów filologii polskiej oraz miłośników literatury. Na jego łamach publikowane są artykuły poświęcone metodyce nauczania literatury i języka polskiego. Miesięcznik podejmuje ciekawe tematy z zakresu historii literatury, przedstawia inspirujące tematy lekcji oraz nowatorskie interpretacje tekstów literackich.
 35. Poradnik Bibliotekarza - miesięcznik instrukcyjno-metodyczny wydawany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Informuje o aktualnościach w środowisku bibliotekarskim. Zamieszcza scenariusze lekcji bibliotecznych, wystaw, imprez oraz zestawienia bibliograficzne.
 36. Praca socjalna - kwartalnik przeznaczony dla pracowników socjalnych a także wykładowców i studentów kierunków pedagogicznych. Czasopismo informuje o zmianach w przepisach prawnych, zawiera projekty ustaw, prezentuje nowe programy pomocowe oraz wskazówki przydatne w pracy socjalnej.
 37. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - czasopismo poruszające problemy diagnozy, opieki, wychowania i wsparcia społecznego. Zamieszcza ciekawe propozycje do indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną.
 38. Przyroda Polska - porusza szeroko rozumianą problematykę związaną z przyrodą
 39. Psychologia w Szkole - kwartalnik przeznaczony dla psychologów, nauczycieli, wychowawców, jak również rodziców. Zawiera artykuły związane z zagadnieniami psychologii.
 40. Remedium - ideą miesięcznika jest promowanie integralnego podejścia do profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń dla ich zdrowia i prawidłowego rozwoju.
 41. Szkoła Specjalna - dwumiesięcznik poświęcony pedagogice specjalnej, prezentuje rozprawy poświęcone różnym aspektom pracy pedagoga z osobami niepełnosprawnymi.
 42. Świetlica w Szkole - ogólnopolski kwartalnik instrukcyjno-metodyczny i informacyjny. Pierwsze w Polsce czasopismo adresowane do nauczycieli wychowawców świetlicy. Zawiera praktyczne materiały ułatwiające pracę nauczyciela wychowawcy.
 43. Terapia - Uzależnienia - Współuzależnienia - dwumiesięcznik poświęcony terapii uzależnień, takich jak alkoholizm i narkomania.
 44. Twórczość - Najstarsze polskie pismo literackie, wydawane nieprzerwanie od sierpnia 1945 roku. Przedstawia współczesną prozę i poezję, krytykę literacką. Na jego łamach spotykają się przedstawiciele starszego pokolenia i debiutanc. Bogato prezentuje się twórczość przekładowa. Pismo zamieszcza rónież recenzje, omówienia oraz przeglądy zagranicznej prasy literackiej.
 45. Tygodnik Ostrołęcki (wydanie makowskie) - zawiera informacje o bieżących wydarzeniach w regionie i w kraju. Podejmuje tematy polityczne, społeczne, kulturalne i sportowe.
 46. Wiadomości Historyczne - dwumiesięcznik metodyczny dla nauczycieli, poświęcony historii Polski i historii powszechnej. Czasopismo zawiera propozycje scenariuszy zajęć oraz stałe działy tematyczne.
 47. Wszystko dla Szkoły - ogólnopolski miesięcznik przeznaczony dla nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół. Czasopismo prezentuje wiele różnych aspektów życia szkoły, szeroką gamę pomysłów mających na celu doskonalenie pracy nauczyciela i wychowawcy.
 48. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne -miesięcznik skierowany do nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia. Zawiera propozycje metodyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, zajęć z gimnastyki korekcyjnej i szeroko rozumianej promocji zdrowego stylu życia.
 49. Wychowanie Muzyczne - czasopismo przeznaczone przede wszystkim dla nauczycieli muzyki oraz instruktorów prowadzących zespoły wokalne i instrumentalne w szkołach i placówkach oświatowych. Zawiera materiały metodyczne z dziedziny muzyki i dziedzin pokrewnych.
 50. Wychowanie w Przedszkolu - miesięcznik dla nauczycieli przedszkoli. Zawiera scenariusze zabaw i zajęć, prezentuje propozycje współpracy z rodzicami, informuje o najnowszych trendach w edukacji przedszkolnej
 51. Wychowawca - miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich. Zamieszcza artykuły popularno-naukowe o problematyce wychowawczej, oświatowej, dydaktycznej i katechetycznej, eseje pedagogiczne, felietony, modlitwy wspomagające wychowawców i katechetów różnych typów szkół.
 52. Zwierciadło - miesięcznik poświęcony zagadnieniom sztuki, nauki, techniki, turystyki, a także konkretnym regionom oraz problematyce politycznej i społecznej. Na łamach czasopisma prezentowane są sylwetki znanych osobowości ze świata kultury.
 53. Życie Szkoły - miesięcznik pedagogiki wczesnoszkolnej adresowany do nauczycieli nauczania zintegrowanego. Zawiera artykuły i rozprawy, omawia zagadnienia związane z praktyką szkolną.
Copyright by Barbara Brzuzy 2013